fbpx Batory Projekt – Lokalny deweloper - Ochrona praw nabywcy.

Dla przed­się­wzię­cia dewe­lo­per­skiego Wicz­liń­ski Potok Etap II pro­wa­dzimy otwarty miesz­ka­niowy
rachu­nek powier­ni­czy.

Gwa­ran­tuje on naszym Nabyw­com bez­pie­czeń­stwo finan­so­wa­nia zakupu domu oraz potwier­dza, że pro­ces budow­lany prze­biega zgod­nie z umową dewe­lo­per­ską. Wpła­ca­jąc kolejne raty zgod­nie z har­mo­no­gra­mem płat­no­ści mają Pań­stwo zatem gwa­ran­cję tego, że Bank zabez­pie­cza wpła­cone przez Pań­stwa środki na Pań­stwa indy­wi­du­al­nym rachunku powier­ni­czym. Po każ­dym zakoń­czo­nym eta­pie pro­cesu budow­la­nego (np. stan surowy otwarty) bank wypłaca nam część Pań­stwa środ­ków, odpo­wia­da­ją­cych stop­niowi zaawan­so­wa­nia prac. Każda wypłata środ­ków jest poprze­dzona kon­trolą pra­wi­dło­wo­ści wyko­na­nych prac przez inspek­tora powo­ła­nego przez bank. Inspek­tora odbywa każ­do­ra­zowo wizytę na budo­wie gdzie spraw­dza zgod­ność wyko­na­nia danego etapu z pro­jek­tem budow­la­nym. Następ­nie prze­ka­zuje on infor­ma­cję do banku o pozy­tyw­nym wyniku kon­troli i w tym momen­cie bank może zwol­nić środki odpo­wied­niej wyso­ko­ści z Pań­stwa indy­wi­du­al­nego rachunku powier­ni­czego. Dzięki temu Pań­stwa środki po wpła­cie są chro­nione, aż do momentu zakoń­cze­nia kolej­nych eta­pów budowy.


Zapraszamy do sprawdzenia oferty dostępnych domów

Aby uzyskać więcej informacji prosimy pod kontakt z Cezarym Laskowskim pod numerem
+48 519 150 002 lub mailowo – domy@batory.com.pl Kto pierwszy ten lepszy 😉

 

Chcesz zainwestować w nasze projekty?

Możemy spotkać się w biurze w centrum Gdyni, na terenie inwestycji, lub porozmawiać przez telefon. Jak Ci wygodniej.

    Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.